Comprehensive Examination LOTE in Polish

INFORMACJA 1

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolJest on organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

 Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza cześć ustna – odbywa się w naszej Polskiej Szkole im. Św. Jadwigi Królowej. Druga cześćpisemna – odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatorów egzaminu. Uczeń decydując się na ten egzamin, po jego zdaniu, może uzyskać od 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Egzamin jest egzaminem nieobowiązkowym.

TERMIN egzaminu zostanie podany w późniejszym czasie. Informacja będzie również umieszczona na naszej stronie internetowej.

DOKUMENTY Wymienione poniżej (aplikacja, 4 kopie świadectw, oplata) należy oddać dyrektorowi dnia 15 września 2018 w kopercie z adnotacją: Polish School of St. Jadwiga / dokumenty na egzamin Polish LOTE/ nazwisko, imię ucznia.   

1) aplikacja COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH  Proszę o dokładne uzupełnienie wszystkich aktualnych informacji o amerykańskiej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym 2018/19

link do wydrukowania →   aplikacja – POLISH LOTE COMPREHENSIVE EXAM

2) kopie świadectw z Polskiej Szkoły

klasy 6 –tej i klasy 7– mej,  (tylko pierwszą stronę świadectwa – w j. polskim)

oraz klasy 8-mej  (obie strony w j. polskim i j. angielskim).

3) opłata – Kurs przygotowujący do egzaminu obejmuje:  opłatę egzaminacyjną, która jest przekazana Komisji Egzaminacyjnej CPSD oraz przygotowanie  do egzaminu Czek na sumę $75.00 wypisany na: St. Matthias Polish School of St. Hedwig.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu ustnego, jeśli

– złoży wszystkie dokumenty

– dokładnie wypełni wymagane informacje.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu pisemnego, jeśli

– zda egzamin ustny.

Dla uczniów, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu POLISH LOTE będzie prowadzony kurs przygotowujący. Będzie się on odbywał od września do dnia poprzedzającego egzamin pisemny, w godzinach od 8:55 do 9:55 w kafeterii szkolnej lub wyznaczonej sali lekcyjnej. Rozkład spotkań, będzie podany w kalendarzu na stronie internetowej (literami PE  przy datach) oraz w zakładce: uczniowie/egzaminy/ LOTE.