Comprehensive Examination LOTE in Polish

Egzamin LOTE z roku 2020 został przesunięty na kolejny rok szkolny. Termin zostanie podany w czasie późniejszym.

INFORMACJA 1

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolJest on organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

 Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza cześć ustna – odbywa się w naszej Polskiej Szkole im. Św. Jadwigi Królowej. Druga cześćpisemna – odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatorów egzaminu. Uczeń decydując się na ten egzamin, po jego zdaniu, może uzyskać od 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Egzamin jest egzaminem nieobowiązkowym.

TERMIN egzaminu zostanie podany w późniejszym czasie. Informacja będzie również umieszczona na naszej stronie internetowej.

DOKUMENTY Wymienione poniżej (aplikacja, kopie świadectw, oplata) należy oddać dyrektorowi w terminie wskazanym przez dyrektora, w kopercie z adnotacją: Polish School of St. Jadwiga / dokumenty na egzamin Polish LOTE/ nazwisko, imię ucznia.   

1) aplikacja COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH  Proszę o dokładne uzupełnienie wszystkich aktualnych informacji o amerykańskiej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym 2021/22

link do wydrukowania →   aplikacja – POLISH LOTE COMPREHENSIVE EXAM

2) kopie świadectw z Polskiej Szkoły

klasy 6 –tej i klasy 7– mej,  (tylko pierwszą stronę świadectwa – w j. polskim)

oraz klasy 8-mej  (obie strony w j. polskim i j. angielskim).

3) opłata  Czek na sumę $50.00 wypisany na: St. Matthias Polish School of St. Hedwig.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu ustnego, jeśli

– złoży wszystkie dokumenty

– dokładnie wypełni wymagane informacje.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu pisemnego, jeśli

– zda egzamin ustny.  

INFORMACJA 2

Przygotowanie do egzaminu tylko dla uczniów klasy 9, uczęszczających do Polskiej Szkoły, będzie odbywało się w soboty szkolne, w czasie wyznaczonym przez dyrektora.  Na zajęcia uczniowie zobowiązani są do przyniesienia zeszytu, segregatora (binder o szerokości 1/2 inch) oraz przyborów do pisania. Wszystkie ćwiczenia, zadania oraz prace domowe –wpinane do segregatora (binder) – będą sprawdzane i oceniane. Wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu  obowiązuje 100% frekwencje na tych zajęciach oraz punktualność.

INFORMACJA 3

Egzamin ustny – USTNY COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH odbędzie się  

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu – jest złożenie pełnej dokumentacji. Uczeń, który nie dostarczy pełnej dokumentacji nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.

INFORMACJA 4

Data:    

Rejestracja:  godz.12:30

Godzina rozpoczecia egazminu: godz. 13:00

Miejsce egzaminu: Polska Szkoła Dokształcająca Św. Cyryla i Metodego.

Adres Szkoły:

Parafia Św. Cyryla i Metodego
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222

Uczniowie podchodzący do egzaminu muszą dojechać na miejsce egzaminu we własnym zakresie, samodzielnie (lub z rodzicami). Egzamin trwa 2 godziny Uczniowie mogą pisać dodatkowo 1 godzinę.

Zabrać ze sobą:

  • ID ze zdjęciem (ID z high school, paszport, zielona karta, etc.) – żaden uczeń nie wejdzie na egzamin bez ważnego ID.
  • dwa  długopisy
  • można zabrać wodę do picia (soda lub inne słodkie napoje są niedozwolone).