World Language Comprehensive Exam in Polish

Egzamin WLCE w roku szkolnym 2022/2023

dla uczniów klas 9-11

INFORMACJA 1

WORLD LANGUAGE COMPREHENSIVE EXAM IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolJest on organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

 Egzamin WLCE odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza cześć ustna – odbywa się w naszej Polskiej Szkole im. Św. Jadwigi Królowej. Druga cześćpisemna – odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatorów egzaminu. Uczeń decydując się na ten egzamin, po jego zdaniu, może uzyskać od 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Egzamin jest egzaminem nieobowiązkowym.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW –  15 października 2022

DOKUMENTY Wymienione poniżej (aplikacja, kopie świadectw, oplata) należy oddać dyrektorowi w terminie wskazanym przez dyrektora, w kopercie z adnotacją: Polish School of St. Jadwiga / dokumenty na egzamin Polish WLCE/ nazwisko, imię ucznia. 

 

1) rejestracja online → 

WORLD LANGUAGE COMPREHENSIVE EXAM IN POLISH in Polish : Informacje o uczniu -2022

Proszę o dokładne uzupełnienie wszystkich aktualnych informacji o amerykańskiej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym 2022/23

2) kopie/skany świadectw z Polskiej Szkoły:   klasy 6, klasy 7,  klasy 8.

Uczniowie zmieniający szkołę polonijną będą musieli w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa

z poprzednich szkół polonijnych w j. angielskim

3) opłata  Czek na sumę $50 wypisany na: St. Matthias Polish School of St. Hedwig.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu ustnego, jeśli

– złoży wszystkie dokumenty w terminie

– dokładnie wypełni wymagane informacje.

Uczeń będzie dopuszczony do egzaminu pisemnego, jeśli

– zda egzamin ustny.  

INFORMACJA 2

Przygotowanie do egzaminu tylko dla uczniów klasy przystępującej do egzaminu, uczęszczających do Polskiej Szkoły, będzie odbywało się w soboty szkolne, podczas zajęć szkolnych.  Na zajęcia uczniowie zobowiązani są do przyniesienia zeszytu, segregatora (binder o szerokości 1/2 inch) oraz przyborów do pisania. Wszystkie ćwiczenia, zadania oraz prace domowe –wpinane do segregatora (binder) – będą sprawdzane i oceniane. Wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu  obowiązuje 100% frekwencje na tych zajęciach oraz punktualność.

INFORMACJA 3

Egzamin ustny -odbędzie się  22 października 2022 o godz. 8:00

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu – jest złożenie pełnej dokumentacji. Uczeń, który nie dostarczy pełnej dokumentacji nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.

INFORMACJA 4

Egzamin pisemny – odbędzie się  20 listopada 2022 (niedziela)

Data:    20 listopada 2022 – egzamin pisemny  

Rejestracja:  godz. 12:30 – Uczniowie powinni przybyć na godzinę 12:30

Godzina rozpoczęcia egzaminu: godz.  13:00 

Miejsce egzaminu: Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY  -budynek szkoły

Adres Szkoły: Parafia Św. Cyryla i Metodego 150 Dupont Street

WAŻNE:

Zabrać ze sobą:

 • ID ze zdjęciem z amerykańskiego high school – żaden uczeń nie wejdzie na egzamin bez ważnego ID.
 • długopis oraz ołówek 

Uczniowie podchodzący do egzaminu muszą dojechać na miejsce egzaminu we własnym zakresie, samodzielnie (lub z rodzicami). Egzamin trwa 2 godziny Uczniowie mogą pisać dodatkowo 1 godzinę.

Polish Supplementary School Council of America, Inc.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU

 1. W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.)
 2. Do egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy uczęszczają do 9, 10, 11 lub 12 klasy amerykańskiego high school. 
 3. Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.
 4. Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.
 5. Uczniowie zmieniający szkołę polonijną będą musieli w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych w j. angielskim.
 6. Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej będą musieli przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat przetłumaczone na j. angielski.
 7. Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.
 8. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.
 9. Egzamin pisemny trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać egzamin dodatkowo 1 godzinę. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.), z długopisem. Szkoła powinna wysłać reprezentanta, który będzie odpowiedzialny za swoich uczniów. Szczegółowe informacje o lokalizacji oraz godzinie egzaminu będą podane w późniejszym terminie.

Przykładowe testy EGZAMINACYJNE znajdują się na stronie CPSD – kliknij TESTY